You are currently viewing One Stop Shop – momsredovisning (MOSS-OSS)

One Stop Shop – momsredovisning (MOSS-OSS)

Skatteverket har nu lagt ut webkurser för hur du som driver e-shop, säljer inom EU kan momsdeklarera lättare och bara på ett ställe. Det går självklart fortfarande att momsdeklarera i varje land.

Digitala tjänster, telekommunikationstjänster och sändningstjänster till privatpersoner i andra EU-länder ska beskattas i det land där köparen är bosatt. Det är du som säljare som ansvarar för att redovisa momsen, enklast gör du det i den här tjänsten.

Teknisk beskrivning – One Stop Shop

Om du har ett stort antal deklarationsrader kan de registreras i förväg i en fil. Deklarationsraderna kan sedan läsas in direkt i e-tjänstens deklarationsformulär.

Så här gör du

Du behöver skapa en fil i ett ordbehandlingsprogram där uppgifterna kan sparas som oformaterad text. Filen laddar du upp i e-tjänstens sida Deklarera.

Skapa en fil med deklarationsuppgifterna

Filen med deklarationsuppgifterna ska vara en semikolonavgränsad textfil. Det innebär att du fyller i uppgifterna för varje deklarationsrad på en rad i en särskild ordning. Varje uppgift ska avgränsas med ett semikolon. Du kan fritt välja ett namn på filen då namnet inte har någon betydelse för e-tjänstens funktion.

Så här skriver du innehållet i filen:

Rad 1Rad 2Rad 3 fram till rättningarRad 1 för rättningarRad 2 och framåt för rättningar
Ange ”OSS_001”Identifieringsnummer med inledande prefix.”SE” (med versaler) för omsättning från Sverige. Vid omsättning från fast etablering, ange momsregistreringsnumret för denna.Ange ”CORRECTIONS”Redovisningsperiod rättningen avser. Anges med årtal och deklarationsperiod. T.ex. 2021Q1 för kvartal och 2021M02 för månad.
Deklarationsperiod, kvartal (1,2,3 eller 4) eller månad för importordningen (01-12).Landskod för konsumtionslandet (MSCON) Använd versaler.Landskod för konsumtionslandet (MSCON) rättningen avser. Använd versaler.
Deklarationsperiod, år (format: ÅÅÅÅ).Skattesats. Ange med två decimaler och kommatecken som decimalavskiljare.Justering av skatt att betala för angiven deklarationsperiod och konsumtionsland. Vid sänkning anges ett minustecken framför beloppet.
Skattepliktig omsättning, ≥ 0. Ange belopp med två decimaler med kommatecken som decimalavskiljare.
Skatt att betala, ≥ 0. Ange belopp med två decimaler med kommatecken som decimalavskiljare.
Om redovisning avser försäljning av vara eller tjänst. Anges med ”GOODS” eller ”SERVICES”

Alla rader som avser den aktuella perioden ska anges innan eventuella rättningar som avser tidigare perioder anges.

Sätt ett semikolon mellan uppgifterna på samma rad, se exempel nedan. Avsluta raderna med <CR> (Carriage Return) och <LF> (Line Feed). En symbol syns då vid varje radslut. Skriv tecknen i enlighet med standarder för teckenkodning för västeuropeiska språk (ISO 8859-1, ”ANSI” eller “Windows”).

Spara filen som en oformaterad textfil. Om du har använt till exempel Microsoft Excel behöver du tänka på att den sparade textfilen inte får innehålla några formler.

Så här kan en korrekt fil för unionsordningen se ut:

OSS_001;◄
SE556000016701;2;2022;◄
SE;DK;25,00;50000,00;12500,00;GOODS;◄
SE;FI;24,00;10060,56;2414,53;GOODS;◄
SE;DE;19,00;20015,00;3802,85;SERVICES;◄
DK12345690;DE;19,00;15090,00;2867,10;SERVICES;◄
CORRECTIONS◄
2021Q3;FR;500;◄

Så här kan en korrekt fil för importordningen se ut:

OSS_001;◄
IM7520000000;01;2022;◄
SE;DK;25,00;50000,00;12500,00;GOODS;◄
SE;FI;24,00;10060,56;2414,53;GOODS;◄
CORRECTIONS◄
2021M09;FR;500;◄

Du ska bara ange uppgifter för de länder du har haft försäljning till. Ange aldrig beloppet 0 som värde för skattepliktig omsättning, skatt för landet eller justering av skatt att betala.

Ladda upp filen i e-tjänsten

Du laddar upp filen med uppgifterna i e-tjänstens sida ”Deklarera”. Välj funktionen ”Läs in uppgifter från fil” och välj filen som du har skapat. När uppgifterna har lästs in och kontrollerats visas de i deklarationsformuläret. Tänk på att de nya uppgifterna skriver över och ersätter uppgifter som eventuellt redan lagts in i formuläret.

Om du får ett felmeddelande

Om du inte har skrivit in uppgifterna på rätt sätt eller om någon uppgift saknas, får du ett felmeddelande. Finns det felaktigheter i formuläret sparas inte uppgifterna i e-tjänsten. Du behöver först åtgärda felet och ladda upp filen på nytt.

I tabellen nedan ser du orsaken till olika felkoder.

FelkodOrsak
100Filen innehåller för lite information.
101Filen måste börja med ”OSS_001”
201Filen ska avse valt företag. Kontrollera registreringsnumret.
202Filen ska avse vald deklarationsperiod. Kontrollera deklarationsperioden i filen.
301Omsättningsland ska vara ”SE” eller momsregistreringsnummer för registrerad fast etablering.
302Den fasta etableringen måste ha varit registrerad under den valda deklarationsperioden.
303Landskoden för omsättningsland ska alltid vara ‘SE’ i tredjelandsordningen.
304Landskoden för konsumtionsland (MSCON) ska avse ett EU-land.
305Landskoden för konsumptionsland (MSCON) får inte vara ’SE’ för svenska företag.
311Fel skattesats. Skattesatsen ska vara giltig för valt konsumtionsland (MSCON) och deklarationsperiod.
321Du behöver fylla i skattepliktig omsättning eftersom du fyllt i ett belopp i ’Skatt att betala’. Använd positiva heltal eller två decimaler, kommatecken som decimaltecken.
322Du behöver fylla i skatt att betala eftersom du fyllt i ett belopp i ’Skattepliktig omsättning’. Använd positiva heltal eller två decimaler, kommatecken som decimaltecken.
324Du har fyllt i samma kombination av försäljningsland, konsumtionsland och skattesats på flera rader. Kontrollera innehållet på raderna.
400Det saknas information om rättelsen. Kontrollera uppgifterna.
401Du kan bara göra rättelser på perioder som företaget tidigare deklarerat.
402Du kan bara göra rättelser mot medlemsländer som var aktuella för den valda perioden.
403Filen får inte innehålla rättelser för tidigare perioder.
424Dubblettkontroll, man kan inte ange flera rader med samma konsumtionsland och ändring i skatt.
425Du kan bara ange positiva heltal eller två decimaler för “Skattepliktig omsättning”, eller “Skatt att betala”.

Länk till Skatteverket angående MOSS/OSS och One Stop Shop!

Lämna ett svar