You are currently viewing Safello har slutfört förvärvet av Bitcoin.se

Safello har slutfört förvärvet av Bitcoin.se

Safello har betalat 2 000 000 kronor i kontanter till säljaren av Bitcoin.se, Irrational Money AB (”Säljaren”), samt beslutat om en nyemission av 500 000 stamaktier i Safello (”Vederlagsaktierna”) till Säljaren, motsvarande ett värde om 6 750 000 kronor (baserat på en teckningskurs om 13,50 kronor vilket är samma pris per aktie som Bolaget har för avsikt att erbjuda i samband med Bolagets planerade IPO på Nasdaq First North Growth Market under Q2 2021).

Till följd av emissionen av Vederlagsaktierna kommer antalet aktier och röster i Bolaget att öka med 500 000 och Bolagets aktiekapital att öka med 25 000 kronor.

Genom förvärvets genomförande innehar Säljaren omkring 2,87 procent av de utestående aktierna och rösterna i Safello. 100 procent av Vederlagsaktierna kommer att vara föremål för en tolvmånaders lock-up, från och med första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market. 50 procent av Vederlagsaktierna kommer efter de första tolv månaderna att vara föremål för ytterligare en tremånaders lock-up och 25 procent av Vederlagsaktierna kommer vara föremål för ytterligare en tremånaders lock-up utöver nyssnämnda tremånadersperioden.  

Lämna ett svar